વૈયક્તિકરણ અને ડેટા

Twitter કેવી રીતે સામગ્રી વ્યક્તિગત બનાવે છે અને અમુક ડેટા કેવી રીતે એકત્રિત અને શેર કરે છે તે નિયંત્રિત કરો.

જ્યારે આ ડિવાઇસ Twitterમાંથી લોગ આઉટ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ સેટિંગ્સ તેના પર લાગુ થાય છે, અને તમે લોગીન હો ત્યારે તમારા એકાઉન્ટ પર લાગુ નહીં થાય.

આ પૃષ્ઠ પરના તમામ સેટિંગ્સને આ સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરશે.