ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ

ವಿಷಯವನ್ನು Twitter ಹೇಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಈ ಸಾಧನವನ್ನು Twitter ನಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.