தனிப்பயனாக்கல் மற்றும் தரவு

Twitter எப்படி உள்ளடக்கத்தைத் தனிப்பயனாக்கி, குறிப்பிட்ட தரவைச் சேகரித்துப் பகிர்கிறது என்பதைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

இந்தச் சாதனம் Twitter-இலிருந்து வெளியேற்றப்படும்போது இந்த அமைப்புகள் அதற்குப் பொருந்தும், இவை நீங்கள் உள்நுழைந்துள்ளபோது உங்கள் கணக்கிற்குப் பொருந்தாது.

இது இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எல்லா அமைப்புகளையும் செயல்படுத்தும் அல்லது முடக்கும்.