Cá nhân hóa và dữ liệu

Kiểm soát Twitter cá nhân hóa nội dung và thu thập cũng như chia sẻ dữ liệu nhất định như thế nào.

Những cài đặt này áp dụng cho thiết bị này khi thiết bị đăng xuất khỏi Twitter, và sẽ không áp dụng cho tài khoản của bạn khi bạn đăng nhập.

Điều này sẽ bật hoặc tắt mọi tính năng trên trang này.